Privacy

De Oud-Katholieke Kerk gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar leden en gastleden.

Wij leggen alleen die gegevens vast die nodig zijn om samen een geloofsgemeenschap te kunnen vormen. Het gaat om gegevens zoals: naam, adres, geboortedatum, contactgegevens, gezinssamenstelling, indien aan de orde de datum waarop sacramenten zijn toegediend en de (vrijwilligers)functies die in onze kerk worden vervuld.

Rechten

Leden en gastleden van wie wij gegevens hebben vastgelegd, kunnen ons verzoeken om een afschrift van deze gegevens. Mocht blijken dat daarin feitelijke onjuistheden staan, dan worden deze gegevens op verzoek gecorrigeerd.

Wat wij met de gegevens doen

Als (gast)leden, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, van parochie, veranderen, zenden wij de gegevens door naar de nieuwe parochie. Wij verstrekken de gegevens niet aan instanties of personen van buiten onze parochies en onze kerk, met uitzondering van de periodieke verstrekking aan het verzendhuis dat zorgt dat ons kerkblad ‘De Oud-Katholiek’ wordt bezorgd. Mocht daar bezwaar tegen bestaan, dan staken wij na een verzoek daartoe de verzending van dit blad.

Mochten wij bij wijze van hoge uitzondering menen dat een verstrekking aan een externe partij gewenst is, dan vragen wij daarvoor vooraf uitdrukkelijk toestemming aan de betrokkene.

Verwijderen van uw gegevens

Mocht een (gast)lid – wat wij niet hopen – op enig moment besluiten dat hij niet langer (gast)lid van onze parochies en onze kerk wil zijn, dan verwijderen wij alle gegevens uit ons registratiesysteem.

Meer weten

Mocht u meer willen weten over de wijze waarop de OKKN omgaat met gegevens of over het uitoefenen van rechten dan kunt u zich wenden tot het Bisschoppelijk Bureau via buro@okkn.nl of tot de secretaris van het kerkbestuur. Daar beschikt men ook over de tekst van het privacyreglement van de OKKN.