Statie Twente en Ommelanden

De statie Twente en Ommelanden is de meest oostelijke voorpost van de oudkatholieke kerk in Nederland, ontstaan door migratie van oudkatholieken uit het Westen van Nederland. Het gebied omvat Oost Overijssel van de lijn Deventer-Ommen tot aan de Duitse grens, en van de grens met Drenthe tot aan ongeveer de lijn Eibergen-Deventer. Zij is toegewijd aan de Engelse missionaris die in de achtste eeuw het christelijk geloof verkondigde in de streken ten Oosten van de IJssel, in het Overijsselse gebied: de Heilige Lebuïnus.

Sinds het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw worden voor de oudkatholieken in Twente en omstreken op onregelmatige tijden vieringen gehouden bij iemand aan huis. De dichtstbijzijnde parochiekerken waren in Amersfoort, Arnhem en Groningen; nogal ver weg om ’s zondags heen te gaan. In de loop van de jaren zestig werd eens per maand een eucharistieviering verzorgd door de pastoor van Arnhem, onder welke parochie het gebied ressorteerde. De groep kwam eerst bij elkaar in huiskamerdiensten, later in de kapel van een ziekenhuis, en daarna in de kapel “Uit liefde” van de voormalige Hervormde Gemeente in Lonneker.

Op 26 maart 2002 wordt, volgens de gegevens van het bisschoppelijk archief, de Statie Twente en Ommelanden opgericht. De statie streeft ernaar een eigen plek te hebben in de omgeving van kerkelijk Hengelo. Maar ook maatschappelijk een eigen diakonaal gezicht te hebben. In 2009 wordt in Hengelo de buiten gebruik gestelde synagoge aan de Dorpsmatenstraat aangekocht als vaste kerkplek voor de Statie. Na aanpassing en herinrichting wordt deze kapel ingezegend en toegewijd aan Lebuïnus op Drievuldigheidszondag 2014. De kapel is dan al een aantal jaren in gebruik.

De statie werkt samen met de Evangelisch Lutherse Gemeente die elke eerste zondag van de maand een viering heeft in de kapel. Al enige jaren zijn er gezamenlijke bezinningsmomenten. Sinds 2017 vieren we de Paascyclus van Aswoensdag, Goede Week, Pasen en Pinksteren samen.